Thứ Hai, Tháng Tư 29, 2024
HomeTin tứcCông văn 0217/TCNL-KHCN 2017 kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu

Công văn 0217/TCNL-KHCN 2017 kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu

Tổng cục Năng lượng đã ban hành Công văn 0217/TCNL-KHCN 2017 kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu vào ngày 07/02/2017 với nội dung cụ thể như sau

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CỤC NĂNG LƯỢNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 0217/TCNL-KHCN
V/v kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiu

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Phúc đáp Công văn số 580/TCHQ-GSQL ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra hiệu suất năng lượng ti thiu; Sau khi nghiên cứu nội dung, Tổng cục Năng lượng – Bộ Công Thương có ý kiến trả lời như sau:

Tại khoản 2 Điều 3, Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về lộ trình thực hiện áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu đi với nhóm thiết bị công nghiệp, thiết bị văn phòng và thương mại: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, không được phép nhập khẩu và sản xuất các thiết bị có hiệu suất năng lượng thấp hơn mức tối thiểu.

Theo đó, động cơ điện thuộc danh mục sản phẩm phải thực hiện dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu theo hình thức bắt buộc. Tuy nhiên, đối với các thiết bị chuyên dụng có tích hợp đng cơ được nhập khẩu phục vụ mục đích sản xuất theo đặc thù ca doanh nghiệp, việc xác nhận cn phải dựa trên thực tế thiết bị đ xem xét, đánh giá chuyên môn cho từng trường hợp cụ thể. Các đơn vị nhập khu đã có lô hàng được xác nhận không phải thực hiện kiểm tra hiệu suất năng lượng thì những lô hàng tiếp sau có danh mục chi tiết thiết bị giống hệt sẽ không cần phải thực hiện kiểm tra hiệu suất năng lượng.

Về việc ban hành danh mục kèm theo mã HS cho hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu; đối với mt hàng động cơ điện, do số lượng chng loại và biến thể động cơ và hệ thng có tích hợp động cơ rất đa dạng (phân loại theo chức năng, cấu tạo, chế độ làm việc…) Tổng cc Năng lượng sẽ nghiên cứu, thống kê đểcơ sở đề xuất thực hiện gán mã HS trong thời gian tới.

Tổng cục Năng lượng thông báo để quý Tổng Cục biết và phối hợp thực hiện theo quy định của pháp luật, Các thông tin chi tiết, làm rõ đ nghị liên hệ: Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lư
u: VT, KHCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đỗ Đức Quân

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO