Thứ Ba, Tháng Tư 30, 2024
HomeTin tứcQuyết định số 1037/QĐ-TTg Thành lập Hội đồng quốc gia về ATVSLĐ

Quyết định số 1037/QĐ-TTg Thành lập Hội đồng quốc gia về ATVSLĐ

Vào ngày 10 tháng 6 năm 2016 vừa qua, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Quyết định số 1037/QĐ-TTg : Thành lập Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động. 

Theo đó, Quyết định Thành lập Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, quy định về Trách nhiệm của Hội đồng

  • Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
  • Quyết định số 40/2005/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng quốc gia vbảo hộ lao động hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.
  • Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính ph, các y viên Hội đồng nêu tại Điều 1 Quyết định này chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Cụ thê, VIETPAT xin cung cấp bản đầy đủ của Quyết định số 1037/QĐ-TTg cho mọi người cùng tham khảo như sau:

 

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO