Thứ Hai, Tháng Hai 12, 2024
HomeTư vấn chứng nhận hợp quyThủ tục Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập...

Thủ tục Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu

Thủ tục Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu thực hiện theo
Nghị định 108/2017/NĐ-CP

phan-bon-vo-co

Thủ tục Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu

Thành phần hồ sơ:

 • – Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu theo Mẫu số 22 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP;
 • – Bản sao các giấy tờ sau:
 • + Hợp đồng mua bán;
 • + Danh mục hàng hoá kèm theo: Ghi rõ số lượng đăng ký, mã hiệu của từng lô hàng;
 • + Hoá đơn hàng hoá;
 • + Vận đơn (đối với trường hợp hàng hoá nhập theo đường không, đường biển hoặc đường sắt)

Trình tự thực hiện:

 • – Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ tới Cục Bảo vệ thực vật.
 • – Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc.
 • Nếu hồ sơ không hợp lệ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân để bổ sung hồ sơ.
 • – Bước 3: Thẩm định hồ sơ: Trong thời gian 01 ngày làm việc, cơ quan kiểm tra nhà nước kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ.
 • + Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan kiểm tra nhà nước tiến hành lấy mẫu theo quy định.
 • + Trường hợp hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ, cơ quan kiểm tra nhà nước trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • – Bước 4: Lấy mẫu kiểm tra chất lượng: Kiểm tra thực tế sự phù hợp của lô phân bón tại địa điểm lấy mẫu so với tài liệu trong hồ sơ đăng ký. Trường hợp phù hợp, tiến hành lấy mẫu phân bón. Mẫu phân bón sau khi lấy phải được niêm phong và lập Biên bản lấy mẫu kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu.
 • – Bước 5: Thông báo kết quả kiểm tra: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu kiểm tra, cơ quan kiểm tra nhà nước thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân. 

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc (kể từ khi lấy mẫu kiểm tra

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO